ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2006

Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/101/οικ.23079

 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 Προς:

1) Όλα τα Υπουργεία

Δ/νσεις Διοικητικού

2) Όλες τις Περιφέρειες

Δ/νσεις Διοίκησης

3) Α.Σ.Ε.Π.

4) Συνήγορο του Πολίτη

4) Όλα τα Κ.E.Π.

(Η αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης,

Σ. Σιδέρη, Α. Γρατσία

Τηλέφωνα:

 

Fax:

E-mail:

210-3393.129, 109, 118 & 120

210-3393117

ypesdda@gspa.gr

 

Θέμα: Απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στο Δημόσιο.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, πολιτών και φορέων του δημόσιου τομέα, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.gspa.gr στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση/Νέο Προσοντολόγιο, απαντήσεις στα συχνότερα υποβαλλόμενα ερωτήματα στην υπηρεσία μας, σχετικά με τις ρυθμίσεις που καθορίζουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

Το κείμενο αυτών των ερωτήσεων-απαντήσεων αντικατέστησε παλαιότερο όμοιο που είχε ήδη δημοσιευθεί στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας. Η αντικατάσταση του παλαιότερου κειμένου κρίθηκε απαραίτητη, λόγω των νέων τροποποιήσεων του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» με τα Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ Α΄63) και 116/2006 (ΦΕΚ Α΄115) και των πρόσθετων ερωτημάτων που έχουν, στο μεταξύ, υποβληθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας www.gspa.gr και στην ίδια διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση/Νέο Προσοντολόγιο, θα βρείτε καταχωρημένα τη διοικητική κωδικοποίηση του «Προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τις εγκυκλίους που αναφέρονται σε αυτό, καθώς και πίνακες με όλα τα πτυχία που χορηγεί το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, κατηγοριοποιημένα ανά ειδικότητες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να διαβιβάσουν την παρούσα σε όλα τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν και οι Περιφέρειες στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα άλλα νομικά πρόσωπα της αρμοδιότητάς τους.

Η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οργανωτικής Ανάπτυξης) είναι στη διάθεσή σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Ανδρονόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο Υπουργού

-Γραφείο Υφυπουργού

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Γραφεία Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Δ/νσεων

της Γ.Γ.Δ.Δ. κ΄ Η.Δ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ»

1. Eρώτηση: Τι είναι το «Προσοντολόγιο»;

Απάντηση: «Προσοντολόγιο» επικράτησε να καλούνται οι διατάξεις που καθορίζουν τα προσόντα διορισμού στο Δημόσιο. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α’), 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α’) και 116/2006 (ΦΕΚ 115 Α’).

Ειδικότερα με το «Προσοντολόγιο» καθορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για τους οποίους όμως διατηρούνται σε ισχύ ιδιαίτερες ρυθμίσεις που αναφέρονται σε προσόντα ειδικών κατηγοριών προσωπικού (Π.Δ/γμα 50/2000, άρθρο 30, παρ. 2).

Επίσης, το «Προσοντολόγιο» καθορίζει τα προσόντα πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των άρθρων 14 του Ν. 2190/94, και 1 παρ. 3 του Ν. 2527/97, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στο «Προσοντολόγιο» γίνεται αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους, βασικούς για την λειτουργία του Δημοσίου, κλάδους, όπως π.χ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού κ.τ.λ.

Η παράθεση στο Προσοντολόγιο αυτών των κλάδων, όπως και άλλων, καθώς και των απαιτούμενων προσόντων διορισμού σ΄ αυτούς είναι ενδεικτική, αφού οι διάφοροι φορείς του Δημοσίου μπορούν να προβλέπουν με τους οργανισμούς ή κανονισμούς τους και άλλους κλάδους για την κάλυψη των ειδικότερων υπηρεσιακών αναγκών τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κριτήριο για τον προσδιορισμό των προσόντων διορισμού αποτελεί η βασική αρχή που διέπει το «Προσοντολόγιο», σύμφωνα με την οποία τα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα διορισμού συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

2. Eρώτηση: Οι διατάξεις του «Προσοντολογίου» υπερισχύουν των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των φορέων, στους οποίους τα προσόντα καθορίζονται διαφορετικά;

Απάντηση: Εάν ορισμένες υπηρεσίες έχουν εκδώσει μεταγενέστερους του «Προσοντολογίου» οργανισμούς ή κανονισμούς, όπου εξειδικεύουν/περιορίζουν τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα διορισμού, για θέσεις συγκεκριμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, υπερισχύουν οι οικείοι Οργανισμοί.

Αντίθετα, στους φορείς του δημόσιου τομέα, όπου οι οικείες οργανικές τους διατάξεις είναι προγενέστερες του «Προσοντολογίου», εφαρμόζονται, ως νεότερες, οι σχετικές ρυθμίσεις του «Προσοντολογίου», όπως αυτό ισχύει.

Παρέχεται επίσης στους φορείς η δυνατότητα να περιορίζουν με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων τους τίτλους σπουδών, που απαιτούνται σύμφωνα με το «Προσοντολόγιο», τους οργανισμούς ή κανονισμούς τους, σε ορισμένους μόνο τίτλους από τους προβλεπόμενους, ή να ορίζονται τίτλοι σπουδών ως κύριοι ή επικουρικοί, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε φορέα σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Παράλληλα, εκτός από τα προσόντα που προβλέπονται στο «Προσοντολόγιο» ή άλλες ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

3. Eρώτηση: Το «Προσοντολόγιο», καθορίζει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας, προσόντα διορισμού. Ποια είναι όμως η σχέση του με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και τους τίτλους σπουδών που αυτό παρέχει;

Απάντηση: Το «Προσοντολόγιο» διέπει η αρχή ότι τα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα διορισμού συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Κατά συνέπεια, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού επί μέρους κλάδων ή ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών, ως προσόν διορισμού απαιτείται το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμος, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

Παράλληλα, καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης του «αντίστοιχου» πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής. Έτσι, όπου με το «Προσοντολόγιο» ως προσόν διορισμού ορίζεται και το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας, πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής, νοείται το πτυχίο εκείνο που στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. Την σχετική βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.

4. Eρώτηση: Οι κάτοχοι τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ φορέων του δημόσιου τομέα;

Απάντηση: Με το Π.Δ. 44/2005 (άρ. μόνο, παρ. 5) δόθηκε η δυνατότητα στους κατόχους τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, να διορίζονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ φορέων του δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.) τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα ορισμένου επαγγέλματος, κατά τους όρους του Π.Δ. 165/2000 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και με το οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η σχετική Οδηγία 89/48/Ε.Ο.Κ.

Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται, κάθε φορά, από τη σχετική πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (στο οποίο υπάγεται το Σ.Α.Ε.Ι.), Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, τηλ. 210-3243923, fax 210-3243926 και 210-3316651.

E-mail του Σ.Α.Ε.Ι.: www.srpq.gr

5. Eρώτηση: Οι κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση, έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ φορέων του δημόσιου τομέα;

Απάντηση: Με το Π.Δ. 44/2005 (άρ. μόνο, παρ. 5) δόθηκε η δυνατότητα στους κατόχους τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση, να διορίζονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ φορέων του δημόσιου τομέα, με την προϋπόθεση ότι τους έχει χορηγηθεί απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Υπουργείο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), κατά τους όρους του Π.Δ 231/1998 (Φ.Ε.Κ. 178 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά και με το οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η σχετική Οδηγία 92/51/Ε.Ο.Κ.

Οι κάτοχοι των παραπάνω τίτλων κατατάσσονται σε κατηγορία εκπαίδευσης, όπως αυτή προσδιορίζεται, κάθε φορά, από τη σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ. www.oeek.gr (στον οποίο υπάγεται το Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.), καθώς και στο Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., τηλ. 210-2709093 και 210-2709141, fax 210-2715921.

Σημείωση: Με τη νέα ρύθμιση, οι υποψήφιοι των δύο αυτών κατηγοριών εκπαίδευσης (βλ. ερωτήματα 4 και 5) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης και ακαδημαϊκής ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους. Θεσπίζεται δηλ. η αρχή, σύμφωνα με την οποία ένας επαγγελματίας που διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να ασκήσει ορισμένο επάγγελμα στο κράτος-μέλος το οποίο χορήγησε τον τίτλο σπουδών του, έχει την δυνατότητα αναγνώρισης των προσόντων αυτών για επαγγελματικούς σκοπούς και σε άλλο κράτος-μέλος, χωρίς να απαιτείται ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών του.

Διευκρίνιση: Από το πεδίο εφαρμογής των Π.Δ/των 165/2000 και 231/1998 εξαιρούνται τα επαγγέλματα που διέπονται από διατάξεις που τίθενται βάσει ειδικών οδηγιών (π.χ. αρχιτέκτονες, ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, μαίες, νοσηλευτές).

 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Ερώτηση: Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού;

Απάντηση: Οι φορείς έχουν την δυνατότητα να καθορίζουν την απαιτούμενη, κάθε φορά, ξένη γλώσσα, καθώς και το επιθυμητό επίπεδο γνώσης αυτής, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, δεσμευόμενοι μόνο από τις σχετικές διατάξεις του οργανισμού ή κανονισμού τους.

Αν με τον οργανισμό δεν προβλέπεται καθόλου το πρόσθετο προσόν της ξένης γλώσσας, τότε ο φορέας μπορεί να ορίσει την γνώση αυτή σε όποιο επίπεδο επιθυμεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων.

Αν όμως ο οργανισμός προβλέπει, ως προσόν για συγκεκριμένους κλάδους, την άριστη ή πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, ο φορέας δεν μπορεί με την προκήρυξη να κάνει δεκτό κατώτερο επίπεδο γνώσης.

Παράλληλα, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να ορίζεται ότι, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων με το απαιτούμενο προσόν της γνώσης ξένης γλώσσας, επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους και χωρίς το προσόν αυτό.

2. Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας;

Απάντηση: Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο σχολών της αλλοδαπής

(ii) Πτυχίο, καθώς και προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2

(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι (6) ετών στην αλλοδαπή

(v) Λοιποί τίτλοι ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, τα οποία θα καθοριστούν από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Μεταβατικά, και μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιητικών αυτών, η απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας σε άριστο επίπεδο καθορίζεται από το «Προσοντολόγιο», όπως ισχύει κάθε φορά. Η αναφορά σε συγκεκριμένες ξένες γλώσσες (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική) δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτές είναι οι συχνότερα εμφανιζόμενες στις προκηρύξεις ξένες γλώσσες και δεν αποκλείει τη δυνατότητα ορισμού, με πρωτοβουλία των φορέων, και άλλων ξένων γλωσσών, ως πρόσθετων προσόντων διορισμού, ανάλογα με τις ειδικότερες υπηρεσιακές τους ανάγκες.

Όσον αφορά την αγγλική γλώσσα, η πιστοποίηση της γνώσης της σε άριστο επίπεδο γίνεται με πιστοποιητικό PROFICIENCY των πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, εφόσον τα τελευταία έχουν τμήμα ή σχολή αγγλικής φιλολογίας ή γλώσσας και είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από αρμόδιο φορέα της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο ή συνεργάζονται για τη διενέργεια των εξετάσεων και την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών με φορέα που είναι πιστοποιημένος ή αναγνωρισμένος σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα, ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την αγγλική, από πανεπιστήμια δημόσιου χαρακτήρα είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται χώρα, στην οποία μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική.

3. Ερώτηση: Πως αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο κατώτερο του αρίστου;

Απάντηση: Όπου ως τυπικό προσόν για διορισμό προβλέπεται γνώση ξένης γλώσσας σε επίπεδο πολύ καλής ή καλής ή μέτριας γνώσης, η απόδειξη της γνώσης αυτής γίνεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, καθώς και με τίτλους ή πιστοποιητικά που χορηγούνται από φορείς που πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Επίσης η καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Μεταβατικά και μέχρι τον καθορισμό των πιστοποιημένων φορέων από την αρμόδια υπηρεσία πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, η απόδειξη της πολύ καλής ή καλής ή μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας γίνεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου από τους ίδιους φορείς που χορηγούν τα προβλεπόμενα για το άριστο επίπεδο γνώσης πιστοποιητικά.

Πιστοποιητικά φορέων, τα οποία ως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν γίνει αποδεκτά από το ΑΣΕΠ ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν θίγονται.

4. Ερώτηση: Ποια πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή άλλοι φορείς αναγνωρίζονται ως δημόσιου χαρακτήρα για την απόδειξη γνώσης της ξένης γλώσσας;

Απάντηση:

Το Α.Σ.Ε.Π. έχει συντάξει, προκειμένου για τις βασικότερες ξένες γλώσσες που ζητούνται ως προσόν διορισμού στο δημόσιο, το Παράρτημα «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ», το οποίο προσαρτάται σε προκηρύξεις που εκδίδονται ή ελέγχονται από αυτό.

Το εν λόγω Παράρτημα παρατίθεται στο τέλος του ερωτηματολογίου.

ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

1. Ερώτηση: Σε ποιους κλάδους και ειδικότητες είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το «Προσοντολόγιο», η γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ;

Απάντηση: Η γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ είναι υποχρεωτική για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ και ΤΕ, καθώς και για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες κλάδου ΔΕ, ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες του, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού την γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

2. Ερώτηση: Σε ποια αντικείμενα, σύμφωνα με το «Προσοντολόγιο», ορίζεται η απαιτούμενη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ;

Απάντηση: Η απαιτούμενη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ορίζεται στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Σημείωση: Ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων και ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες του, να ζητήσει γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και σε άλλα αντικείμενα πέραν των προαναφερθέντων.

3. Ερώτηση: Με ποιους τρόπους διαπιστώνεται, σύμφωνα με το «Προσοντολόγιο», η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ;

Απάντηση: Η γνώση χειρισμού Η/Υ, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού, πιστοποιείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς, οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

β) τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο «Προσοντολόγιο»

Για την περίπτωση αυτή, το Α.Σ.Ε.Π. έχει συντάξει Παράρτημα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν την γνώση πληροφορικής και το οποίο προσαρτάται σε προκηρύξεις που εκδίδονται ή ελέγχονται από αυτό.

Το εν λόγω Παράρτημα παρατίθεται στο τέλος του ερωτηματολογίου.

γ) τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Για την επιτυχή παρακολούθηση των τεσσάρων μαθημάτων Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος του ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

4. Ερώτηση: Ποιος καθορίζει αν ένα συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να ληφθεί υπόψη ως μάθημα που αποδεικνύει την γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ;

Απάντηση: Αρμόδιο όργανο για να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση ότι η ύλη του μαθήματος αποδεικνύει την γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα που ορίζει το «Προσοντολόγιο» είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Τ.Ε.Ι., το οποίο χορήγησε τον εν λόγω τίτλο σπουδών.

5. Ερώτηση: Ποια πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ αναγνωρίζονται από το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου για διορισμό στο δημόσιο;

Απάντηση: Από το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζονται μόνο όσα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ εκδίδονται από φορείς που έχουν πιστοποιηθεί προς τούτο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

6. Ερώτηση: Ποιοι φορείς έχουν μέχρι στιγμής πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ότι μπορούν να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ;

Απάντηση: Οι μέχρι στιγμής πιστοποιημένοι από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς είναι οι ακόλουθοι:

 ECDL Ελλάς Α.Ε. (Πράξη αριθμ. Γ/2619/3-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

 ΝΑΟΥΜΙΔΟΥ Ε. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο Vellum Global Educational Services (Πράξη αριθμ. Γ/4516/23-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με διακριτικό τίτλο INFOTEST (Πράξη αριθμ. Γ/4517/23-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

 ICT Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με διακριτικό τίτλο ICT Hellas Α.Ε. (Πράξη αριθμ. Γ/4518/23-2-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε., με διακριτικό τίτλο KEY-CERT (Πράξη αριθμ. Γ/8931/11-4-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ACTA A.E. (Πράξη αριθμ. Γ/12017/18-5-06 του Ο.Ε.Ε.Κ.)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιστοποιημένους φορείς και γενικότερα με θέματα πιστοποίησης της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ θα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε.Κ.: www.oeek.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 210-2709149, 210-2709160 και 210-2709161 (Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Ο.Ε.Ε.Κ.).

7. Ερώτηση: Ποια παραστατικά μπορούν να γίνουν δεκτά αντί του πιστοποιητικού γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ των ανωτέρω φορέων, προκειμένου για διορισμό στο δημόσιο;

Απάντηση: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει προσωρινά δεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον είναι διοριστέος, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

8. Ερώτηση: Μέχρι πότε ισχύουν τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούν φορείς πιστοποιημένοι από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τα οποία εκδίδονται μετά την ημερομηνία πιστοποίησης των φορέων αυτών;

Απάντηση: Τα εν λόγω πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι τρία (3) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης τους, με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ισχύος τους με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

9. Ερώτηση: Μέχρι πότε ισχύουν τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, που χορήγησαν φορείς πιστοποιημένοι από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία πιστοποίησης των φορέων αυτών;

Απάντηση: Τα εν λόγω πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι 31-12-2007.

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται υπό την παλαιά τους ονομασία, η οποία είναι η εξής:

• ECDL Start – ECDL Core από την εταιρεία ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY – EΠY

• Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services)

• IC3 – MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία INFOTEST (πρώην TECHNOPLUS) και

• BTEC in ICT από LONDON LEARNING Hellas Α.Ε. (εταιρεία ICT Hellas Α.Ε.)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΤΟΥ «ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ»

1. Ερώτηση: Στους κλάδους ΠΕ Διοικητικό-Οικονομικό και ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό γίνονται πλέον δεκτά όλα τα πτυχία πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως ειδικότητας;

Απάντηση: Με το νέο «Προσοντολόγιο» δεν τίθεται πλέον κανένας περιορισμός όσον αφορά τους τίτλους σπουδών – ειδικότητες που αποτελούν προσόντα διορισμού για τους συγκεκριμένους κλάδους.

Έτσι, όλοι οι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου για την κάλυψη θέσεων των προαναφερθέντων κλάδων, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Στην περίπτωση όμως που οι κλάδοι είναι αμιγώς διοικητικοί, οικονομικοί ή λογιστικοί επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα σε πτυχία ή διπλώματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το Α.Σ.Ε.Π.

2. Eρώτηση: Στο «Προσοντολόγιο» παρατίθενται αναλυτικά τα πτυχία πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ειδικότητας πληροφορικής, που αποτελούν προσόντα διορισμού στους αντίστοιχους κλάδους ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας. Τι γίνεται όμως όταν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα απαιτούμενα προσόντα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το «Προσοντολόγιο» σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων κλάδων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής από υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, σε ειδικότητα διαφορετική από της Πληροφορικής (ορίζεται με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκρισή του από το Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των θέσεων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής.

3. Eρώτηση: Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών;

Απάντηση: Ο Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών μετονομάστηκε σε Κλάδο ΤΕ Μηχανικών (ν.3174/2003, άρ. 9, παρ. 6 – ΦΕΚ 205/Α’).

Στον Κλάδο ΤΕ Μηχανικών περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής.

Επίσης, περιλαμβάνονται και οι ειδικότητες (α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, (β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και (γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, των τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Τ.Ε.Ι.

4. Eρώτηση: Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών από υποψήφιους με τα προσόντα που καθορίζονται στο «Προσοντολόγιο»;

Απάντηση: Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία.

5. Eρώτηση: Πέραν των προσόντων που προβλέπονται για την πρόσληψη σε θέσεις κλάδου ΔΕ Οδηγών, απαιτείται και άδεια οδήγησης και αν ναι, ποιας κατηγορίας;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και επαγγελματική άδεια οδήγησης, η κατηγορία της οποίας ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

Με την προκήρυξη μπορεί επίσης να καθορίζεται και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία.

6. Eρώτηση: Ποιοι απολυτήριοι τίτλοι προβλέπονται ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ;

Απάντηση: Ως προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων ΥΕ προβλέπεται:

1) απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή

2) απολυτήριο δημοτικού σχολείου για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή

3) ισοδύναμο με τα ανωτέρω απολυτήριο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή

4) απολυτήριο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Eρώτηση: Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας για τη διεκδίκηση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού;

Απάντηση: Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού αρκεί και η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγεται ειδικό επιστημονικό προσωπικό που έχει πλήθος ουσιαστικών και τυπικών προσόντων, υπέρτερων άλλων υποψηφίων που αποδεικνύουν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας, υστερούν όμως κατά τα λοιπά προσόντα.

2. Eρώτηση : Yπάρχει η δυνατότητα να γίνει δεκτός, σε θέσεις ΠΕ κατηγορίας, και υποψήφιος κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σχετικού με τη ζητούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών που κατέχει;

Απάντηση: Με το «Προσοντολόγιο» καταργείται η δυνατότητα συμμετοχής υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ κατηγορίας, με βάση διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την ζητούμενη ειδικότητα, ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου του βασικού τίτλου σπουδών τους. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία επειδή εκτιμήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν, το διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο αποτελεί εξειδίκευση σε ορισμένο αντικείμενο, να υποκαθιστά την έλλειψη του βασικού τίτλου σπουδών.

Σημείωση: Στην παρούσα ιστοσελίδα και στην ίδια διαδρομή θα βρείτε επίσης καταχωρημένα την κωδικοποίηση του «Προσοντολογίου» (Π.Δ/τα 50/2001, 347/2003, 44/2005 και 116/2006), τις εγκυκλίους που αφορούν τα ανωτέρω Π.Δ/τα, καθώς και πίνακες με όλα τα πτυχία που χορηγεί το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, κατηγοριοποιημένα ανά ειδικότητες πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE ή πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) ή (DALF C2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο GROSSES DEUTSCES SPRACHDIPLOM (GDS) ή KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig−Maximilian του Μονάχου ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA ή DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE ή CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωςσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) Για την Ισπανική γλώσσα DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education) ή CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК- ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE ή με πτυχίο ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level C1) Level 3 – Proficient User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 και άνω του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA ή International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 έως 7 ή Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 3 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE III) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I) ή (DALF C1) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau opιrationell του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) ή ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) ή PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCE (PWD) του Ινστιτούτου Goethe ή με πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Selbstδndiges Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA ή CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2− Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) ή (DELF B2) ή με πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe ή Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή με πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO) ή DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

Η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας (βαθμολογείται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης, μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) αποδεικνύεται:

α) Για την Αγγλική γλώσσα με πτυχίο PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing System (IELTS) − Βαθμολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate − Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level B1) Level 2 – Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY) USA ή Integrated Skills in English Level 1 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE I) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

β) Για τη Γαλλική γλώσσα με πτυχίο (DELF B1) ή πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau survie του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

γ) Για τη Γερμανική γλώσσα με πτυχίο ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) (Αρμόδιοι για το ΖD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD) και τα Συστήματα Τεστ για την μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT) ή ZERTIFIKAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (ZDAF) (Αντικαταστάθηκε από την 1−1−2000 (στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2000) με το ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ή πτυχίο Zertifikat V.B.L.T. Altagliches Leben του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

δ) Για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1 ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ε) Για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL) ή CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

στ) Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003).

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ (Ι.Ε.Κ), ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του Π. Δ/τος 50/2001, όπως ισχύει)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορικής ή Πληροφορικής (Ε.Α.Π.) ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.), ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τελεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών, ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου, οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ και της ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, κλάδου Πληροφορικής ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Τεχνικής επαγγελματικής Σχολής, ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.