Το Ινστιτούτο Πούσκιν ζητεί καθηγητές της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με επάρκεια προσόντων

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ζητεί καθηγητές της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με επάρκεια προσόντων.

Αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@pushkin.gr.

Институт русского языка им. А. С. Пушкина приглашает к сотрудничеству квалифицированных преподавателей русского языка как иностранного.

Резюме просим направлять на электронный адрес: info@pushkin.gr

Share