Εξετάσεις Ρωσικών | Πιστοποίηση Ρωσικής Γλώσσας | Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Το Ινστιτούτο Πούσκιν λειτουργεί επίσημα, ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Εξέταστρα:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δωρεάν.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β1 ανέρχεται σε 60,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 100,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου B2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Γενικές πληροφορίες.

Οι τακτικές δοκιμασίες στη ρωσική γλώσσα του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο  και Φεβρουάριο.

• τη θερινή περίοδο, τον Ιούνιο ή/και Μάιο, Ιούλιο.

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης θερινής περιόδου 2024

Επίπεδο Α1:   15 Ιουνίου 2024

Επίπεδο Α2:   22 Ιουνίου 2024

Επίπεδο Β1:    1 Ιουνίου 2024

Επίπεδο Β2:    8 Ιουνίου 2024

Επίπεδο Γ1:   14 Ιουνίου 2024

Επίπεδο Γ2:   21 Ιουνίου 2024

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 25 Απριλίου 2024

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής τους e-mail μετά την 25 Απριλίου 2024.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων:  10:00

 

Για τα Επίπεδα Α1 και Α2   οργανώνονται εξετάσεις για:

• παιδιά 8-12 ετών

ενηλίκους και εφήβους από 13 ετών

Για τα Επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 οργανώνονται εξετάσεις μόνο για ενηλίκους και εφήβους από 13 ετών.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Οι εξεταζόμενοι, οι οποίοι απέτυχαν σε κάποια/ες ενότητες έχουν δικαίωμα σε επαναληπτική εξέταση αυτής/αυτών έως και δύο (2) φορές για τις επόμενες τρεις (3) εξεταστικές περιόδους.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται εξήντα (60) ημέρες προ της διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία δοκιμασιών.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( πατήστε εδώ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων. Τα έξοδα της τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη.

• Φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Την ημέρα διενέργειας των δοκιμασιών οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών σαράντα (40) λεπτά πριν την έναρξή τους και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς/ διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Για το περιεχόμενο των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξέταστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν.

Share