Επίπεδο Α1

Εξέταση στη ρωσική γλώσσα για το Πιστοποιητικό Επιπέδου «Α1» СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А1 – Выживание» του Ινστιτούτο Πούσκιν

Η εξέταση αποτελείται από 2 στάδια: γραπτό και προφορικό.

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού κ’ γραπτού λόγου (CD). Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει έναν διάλογο ή μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου : 120-150 συλλαβές ανά λεπτό.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

Β΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Τεστ πολλαπλής επιλογής: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 30 λεπτά.

Γ’ μέρος Παραγωγή γραπτού λόγου σε μορφή μονολόγου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας και θα περιλαμβάνει 7-10 προτάσεις.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 20 λεπτά.

 

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 μέρη :

Α΄ μέρος:

Α΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου και προφορική αναπαραγωγή του περιεχομένου. Ανάγνωση και κατανόηση άγνωστου κειμένου και απαντήσεις (προφορικά) στις ερωτήσεις επάνω στο κείμενο αυτό.

Η θεματική του κειμένου θα αφορά στην καθημερινή κοινωνικοπολιτισμική επικοινωνία.

Μέγεθος κειμένου : 200-250 λέξεις.

Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 1%.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ).

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους.

β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 7 προτάσεις.

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας στους υποψηφίους.

γ) να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους.

Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

Στις προφορικές εξετάσεις, η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από δύο άτομα με σκοπό την ανεξάρτητη, αντικειμενική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Την ώρα της προφορικής δοκιμασίας, διορθώνονται τα λάθη των εξεταζόμενων, ώστε να έχουν και οι ίδιοι αντικειμενική αντίληψη για την απάντησή τους.

Κατά την προετοιμασία των απαντήσεων για τις προφορικές δοκιμασίες, δίνεται δυνατότητα στους εξεταζόμενους, μόνο προς δική τους διευκόλυνση, να συντάξουν προσωπικές γραπτές σημειώσεις, τις οποίες μπορούν να κρατήσουν και βλέπουν την ώρα της προφορικής απάντησής τους. Σημειωτέον ότι, οι σημειώσεις αυτές δεν είναι ούτε υποχρεωτικές, ούτε λαμβάνονται υπόψη από την εξεταστική επιτροπή για τη διαμόρφωση των βαθμών. Υπόψη λαμβάνονται μόνο οι προφορικές απαντήσεις των εξεταζομένων.

ΣΥΝΟΨΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΗ

Φθόγγοι και γράμματα, αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων. Τονισμός.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Θέμα, κατάληξη, πρόσφυμα (стол — столовая, город — городской, студент — студентка), πρόθεμα (писать — написать).

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Έμψυχα και άψυχα ουσιαστικά. Γένος και αριθμός, πτωτικό σύστημα, σημασία και χρήση των πτώσεων.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ

Σημασία, μορφές κλίσης και χρήση αντωνυμιών.

ΕΠΙΘΕΤΑ

Πλήρης μορφή επιθέτων (красивый, русский, большой) και η συμφωνία τους με τα ουσιαστικά. Περιορισμένος αριθμός σύντομων επιθέτων.

ΡΗΜΑΤΑ

Απαρέμφατο (читать, мочь, идти, смотреть). Μορφή ρημάτων (делать — сделать, читать — прочитать).. Χρόνος ρήματος. (читаю, читал, буду читать, прочитаю, прочитал). 1η και 2η συζυγία (делать, говорить, учиться). Ομάδες ρημάτων 1) читать — читаю, 2) уметь – умею, 3) чувствовать — чувствую; 4) встретить — встречу, 5) отдохнуть — отдохну; 6) давать — дают; 7) ждать — ждут, 8) писать — пишут; 9) мочь — могут; 10) идти — идут; 11) ехать — едут; 12) хотеть — хотят, 13) брать — берут; 14) жить — живут. Προστακτική (читай, читайте; говори, говорите). Ρήματα κίνησης χωρίς και με προθέματα (по-, при-) — идти, ходить, ехать, ездить, пойти, прийти.. Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα (встретил брата, учусь в школе).

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

Τα απόλυτα αριθμητικά (один, два, три…) και η χρήση τους σε συμφωνία προς τα ουσιαστικά (одна книга, два года)

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

Τοπικά (далеко, близко), χρονικά (утром, зимой), τροπικά (хорошо, плохо), μέτρου και βαθμού (медленно, быстро), ερωτηματικά (как, когда, где, куда, откуда), και επιρρήματα του κατηγορουμένου (можно, нельзя) σε περιορισμένες δομές.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Προθέσεις (в, на, из, с, к, у, о), σύνδεσμοι και συνδετικές λέξεις (и, или, а, но, не только…, но и…, потому что, поэтому, что, где, куда, который и др.), συνδετικές λέξεις, μόρια (не, даже).

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

760 λεξιλογικές ενότητες.

***

Επίπεδο «Α1» για παιδιά 8-12 ετών

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Τα ενδιαφέροντα και οι γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων αυτής της ηλικίας καταδεικνύουν θεματολογία σχετική με το ίδιο το παιδί, το σπίτι και την οικογένειά του, το σχολείο, τους φίλους, τους συμμαθητές και άλλα οικεία πρόσωπα, τη γειτονιά, τους χώρους και τους τρόπους ψυχαγωγίας του.

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον εαυτό του, τους φίλους και τους συμμαθητές του, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (συναλλαγές για την αγορά αγαθών στο κυλικείο, στο περίπτερο κτλ.), να δημιουργεί επαφές στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον (γειτονιά, σχολείο) καθώς και κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων (ψυχαγωγία, αθλητισμός). Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει σύντομες ανακοινώσεις και να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες ακολουθώντας απλές οδηγίες των γονιών, του δασκάλου κτλ.

Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό διαθέτει περιορισμένες γνώσεις, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση συνηθισμένων καθημερινών περιστάσεων. Συγκεκριμένα διαθέτει περιορισμένο λεξιλόγιο και γνωρίζει ολοφράσεις δηλαδή λέξεις, φράσεις και προτάσεις που τις έχει μάθει και τις χρησιμοποιεί ως ενιαία σύνολα. Επίσης έχει την ικανότητα να κατανοεί και να παράγει σύντομα και απλά κείμενα.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Στην κατανόηση προφορικού λόγου γενικά ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί αργό προφορικό λόγο, με παύσεις, να καταλαβαίνει οδηγίες, να απαντάει σε απλές ερωτήσεις. Η κατανόηση εξαρτάται από τις συνθήκες επικοινωνίας οι οποίες απαιτούν αργή, προσεκτική εκφορά πρότυπων γλωσσικών μορφών από τον ομιλητή. Αν πρόκειται για ζωντανή ακρόαση, πρέπει να υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Αν πρόκειται για ηχογραφημένο λόγο, το επίπεδο θορύβου και παρεμβολών από άλλες ηχητικές πηγές πρέπει να είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.), τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση και προσδίδουν αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

Πιο συγκεκριμένα ως ακροατής, ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίζει ακουστικά λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, τα ενδιαφέροντά του. Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες στην ακρόαση ενός παραμυθιού ή μιας απλής ιστορίας, να μπορεί να κατανοεί οδηγίες και να ακολουθεί σύντομες, απλές κατευθύνσεις.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Στην κατανόηση γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να κατανοεί σύντομα κείμενα και μηνύματα, να αναγνωρίζει συνηθισμένα ονόματα, λέξεις και πολύ βασικές φράσεις για καθημερινά θέματα, να κατανοεί απλές περιγραφές, να ακολουθεί απλές σύντομες οδηγίες. Η κατανόηση γραπτού λόγου περιορίζεται σε μεμονωμένες λέξεις και σύντομα απλά κείμενα σχετικά με οικεία θέματα και ανάγνωση μιας λέξης από κάθε φράση.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά καθώς και λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις. Επίσης, πρέπει να μπορεί να διαβάζει ονόματα και είδη καταστημάτων της γειτονιάς τους (π.χ. φούρνος, κρεοπωλείο) και ονόματα λίγων συγκεκριμένων ειδών στα καταστήματα (π.χ. σοκολάτα, παγωτό κτλ.).

Ο υποψήφιος, τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σύντομης και απλής ιστορίας και να μπορεί να ακολουθεί σύντομες, απλά γραμμένες οδηγίες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οπτική υποστήριξη (εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσης αντικειμένων κτλ.).

Παραγωγή γραπτού λόγου

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να γράφει απλές προτάσεις περιγράφοντας τον εαυτό του, το σπίτι ή το σχολείο του, τη γειτονιά του. Επιπλέον να μπορεί να περιγράφει με μεμονωμένες προτάσεις μια ιστορία με ερεθίσματα εικόνες ή σύντομους διαλόγους. Γενικά, η παραγωγή γραπτού λόγου περιορίζεται σε ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων και παραγωγή πολύ σύντομων, απλών κειμένων, όπως μια κάρτα.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Στην παραγωγή προφορικού λόγου ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου επιδεικνύει περιορισμένο έλεγχο λίγων απλών γραμματικών δομών. Πρέπει να μπορεί να σχηματίζει μεμονωμένες προτάσεις, οι οποίες να περιγράφουν τον εαυτό του και οικεία του πρόσωπα. Να είναι σε θέση να δίνει πληροφορίες για το οικείο του περιβάλλον και τα ενδιαφέροντά του και να κάνει απλές ερωτήσεις για το χρόνο και τον τόπο.

Σε συνθήκες συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή συνέντευξης, να μπορεί να συστήνει τον εαυτό του και να χρησιμοποιεί στοιχειώδεις εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού, να κάνει ερωτήσεις στους άλλους, να δίνει άμεσες και απλά διατυπωμένες απαντήσεις, που να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις. Ο λόγος του, βέβαια, χαρακτηρίζεται από παύσεις για αναζήτηση εκφράσεων, παλινωδίες και λάθη. Ωστόσο, η απόδοση του υποψηφίου στη παραγωγή λόγου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από το συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να βοηθά χρησιμοποιώντας απλές δομές, επαναλαμβάνοντας ή επαναδιατυπώνοντας, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να κατανοεί, με τη βοήθεια του συνομιλητή του, λόγο αρθρωμένο αργά και καθαρά πάνω σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις του με το άμεσο περιβάλλον του (σπίτι, σχολείο, χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης) και να χρησιμοποιεί σειρά απλών προτάσεων και φράσεων, επιτελώντας τις γλωσσικές λειτουργίες που έχουν καταγραφεί σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας όπως:

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να λέει το όνομα και το επώνυμό του, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου του, την καταγωγή του και την ηλικία του. Να περιγράφει την οικογένειά του και να αναφέρεται στους στενούς συγγενείς του όπως: πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή, παππούς, γιαγιά. Ακόμη να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου (ψηλός, κοντός, χοντρός, ξανθός κτλ.).

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να περιγράφει το σπίτι του (δωμάτια, έπιπλα, χρώματα, κήπος) και τον περιβάλλοντα χώρο (γειτονιά ), να δίνει γενικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το σπίτι του, αν είναι κοντά ή μακριά από κάποιο σημείο αναφοράς. Να λέει αν μένει μόνος στο δωμάτιό του ή με ποιον το μοιράζεται, αν έχει κάποιο κατοικίδιο ζώο κτλ.

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει λέξεις όπως: πόλη, χωριό, βουνό, θάλασσα, ποτάμι, παραλία, δέντρο, λουλούδι, ζώο και τα ονόματα κάποιων ζώων π.χ. γάτα, σκύλος, άλογο. Πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στα βασικά χρώματα των λουλουδιών και ζώων (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, άσπρο, μαύρο, καφέ). Ακόμη πρέπει να του είναι οικείες, και ίσως με βοήθεια, να μπορεί να χρησιμοποιεί λέξεις και φράσεις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες, όπως: έχει ήλιο, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο, κάνει ζέστη, βροχή, χιόνι, αέρας κτλ.

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να λέει πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο του, γνωρίζοντας το σχετικό λεξιλόγιο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του (μπάλα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ομάδα, τένις, σκι, κολύμπι, μουσική, τραγουδιστής κτλ.)

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να μιλάει για τις προσωπικές του σχέσεις με άλλους (π.χ. φίλους, συμμαθητές, συγγενείς κτλ.) και να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στο σχολείο και στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον (πάρτι, γιορτές κτλ).

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να γνωρίζει τα μέρη του σώματος (κεφάλι, πρόσωπο, μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, χέρια, πόδια, κοιλιά), να μπορεί να εξηγεί, με τη βοήθεια πάντα του συνομιλητή του, τι πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει (π.χ. πονάω).

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να μιλάει για τις καθημερινές δραστηριότητές του μέσα στο σπίτι από την ώρα που ξυπνάει μέχρι να πάει πάλι για ύπνο (ξυπνώ, τρώω, διαβάζω, παίζω, ακούω μουσική, γράφω, ζωγραφίζω κτλ.).

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι

Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα ονόματα μερικών μαγαζιών όπως: φούρνος, μανάβικο, ζαχαροπλαστείο, περίπτερο, να αγοράζει αντικείμενα μικρής αξίας από το κυλικείο του σχολείου του ή από το περίπτερο της γειτονιάς ρωτώντας για την τιμή τους.

Σχολείο

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το λεξιλόγιο που περιγράφει τους χώρους ενός σχολείου (τάξη, γραφείο, αυλή, γυμναστήριο, κυλικείο κτλ.), καθώς και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον (θρανίο, πίνακας, κιμωλία, σπόγγος, βιβλίο, τετράδιο, μολύβι, σβηστήρα, υπολογιστής κτλ.) καθώς και λέξεις όπως: δάσκαλος, καθηγητής, συμμαθητής, εξετάσεις κτλ. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει σύντομες και απλές ανακοινώσεις σχετικές με τη λειτουργία του σχολείου, να συμμετέχει στις διάφορες δραστηριότητες ακολουθώντας τις οδηγίες του δασκάλου, να κάνει απλές ερωτήσεις ζητώντας κάτι, όπως να βγει έξω από την τάξη, αλλά να καταλαβαίνει και απλές απαντήσεις που του δίνονται.

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να μιλάει για το μεταφορικό μέσο που του αρέσει και να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, αεροδρόμιο, πλοίο, λιμάνι, εισιτήριο, στάση κτλ.). Ακόμη πρέπει να μπορεί να περιγράφει ένα ταξίδι του, πάντα με τη βοήθεια του συνομιλητή του.

Λεξιλόγιο

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο διαθέτει ένα στοιχειώδες ρεπερτόριο λέξεων και απλών εκφράσεων που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και συγκεκριμένες χειροπιαστές καταστάσεις. Πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί, με κάποια βοήθεια, το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις επικοινωνίας που περιγράφτηκαν, και στις οποίες μπορεί να εμπλακεί, για να εκπληρώσει τις καθημερινές του επικοινωνιακές ανάγκες.

Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία

Η λειτουργία μιας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό που την παράγει και ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο ο υποψήφιος, πάντα ανάλογα με την ηλικία του, παράλληλα με τις σωστές γλωσσικές επιλογές σε επίπεδο λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξης, να γνωρίζει, εκτός από μερικά στοιχεία της γεωγραφίας της Ρωσίας, και κάποια κοινωνιοπολιτισμικά στοιχεία της ρωσικής γλώσσας. Αυτά τα στοιχεία, βέβαια, θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα και το γνωστικό επίπεδο των υποψηφίων αυτής της ηλικίας, π.χ. στοιχεία από την καθημερινή ζωή (ελεύθερος χρόνος, ώρες γευμάτων, ώρες λειτουργίας των σχολείων, διακοπές), ήθη και έθιμα .

Επίπεδο Α1-Για εφήβους και ενηλίκους

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Η επιδίωξη του εξεταστικού προγράμματος είναι να καθορίσει εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία των οποίων ο έλεγχος θα αποδείξει την ανάπτυξη και καλλιέργεια των τεσσάρων γλωσσικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, δηλαδή την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι συνήθως η κατανόηση (αναγνωστική ή ακουστική) από μόνη της δεν οδηγεί σε καμιά παραγωγή παραμένει πράξη σιωπηρή, εσωτερική. Ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει το βαθμό της γλωσσικής κατανόησης με δραστηριότητες παραγωγής, π.χ. να ανακαλέσει κάτι που άκουσε ή διάβασε, να απομονώσει και να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, να το συνοψίσει ή να το αναπτύξει, να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα, η μία συμπληρώνει την άλλη και, ειδικά, σε συνθήκες αξιολόγησης, η επίδοση στην κατανόηση αποδεικνύεται με παραγωγικές δραστηριότητες και αντίθετα οι παραγωγικές δραστηριότητες βασίζονται πολλές φορές στην κατανόηση.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο ενήλικας υποψήφιος για το επίπεδο Α1 αναμένεται να διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες καθώς και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών. Πρέπει να είναι σε θέση να συστήνεται και να συστήνει άλλους, να ρωτά και να απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Πρέπει να μπορεί να συνδιαλέγεται με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής του να μιλάει αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και για οικεία πρόσωπα, να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες (αγορά αγαθών, επαφή με υπηρεσίες), να δημιουργεί και να διατηρεί κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές (συστάσεις, προσκλήσεις, ψυχαγωγία). Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί κατά κύριο λόγο προφορικά, κυρίως σε διαπροσωπικές επαφές, αλλά και σ’ αυτές στις οποίες απαιτείται η χρήση του τηλεφώνου ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Κατά δεύτερο λόγο, όπου χρειάζεται, πρέπει να κατανοεί την ουσία ή/και σχετικές λεπτομέρειες κειμένων γραμμένων σε πολύ απλή και σαφή γλώσσα και με τον ίδιο τρόπο να εκφράζεται ο ίδιος γραπτά.

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος, ως ακροατής, πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει ακουστικά λέξεις, εκφράσεις και προτάσεις που αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια και το άμεσο περιβάλλον του, τα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα. Ο υποψήφιος στο επίπεδο αυτό πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει βασικές πληροφορίες σε δημόσιες ανακοινώσεις (σταθμοί, αεροδρόμια κτλ.), στην ακρόαση μιας εκπομπής στο ραδιόφωνο, ενός προγράμματος στην τηλεόραση, ή μιας ομιλίας, να μπορεί να κατανοήσει οδηγίες και να ακολουθήσει σύντομες, απλές κατευθύνσεις. Ωστόσο, σ’ αυτό το επίπεδο, η κατανόηση εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες επικοινωνίας. Ο λόγος που θα ακούει ο υποψήφιος πρέπει να είναι καθαρός και συνειδητά αργός. Αν πρόκειται για ζωντανή ακρόαση, πρέπει να υπάρχουν παύσεις, επαναλήψεις και επαναδιατυπώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Αν πρόκειται για ηχογραφημένο λόγο, το επίπεδο θορύβου και παρεμβολών από άλλες ηχητικές πηγές πρέπει να είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική είναι η χρήση οπτικών μέσων (χάρτες, σχέδια, εικονογραφημένες ιστορίες κτλ.) τα οποία διευκολύνουν την κατανόηση αλλά και προσδίδουν αυθεντικότητα και ρεαλισμό.

Στο επίπεδο αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί ο υποψήφιος να  χρησιμοποιεί και στρατηγικές κατανόησης, οι οποίες θα τον βοηθήσουν να εντοπίζει το βασικό νόημα όσων ακούει ακόμη και αν δεν κατέχει πλήρως τη γραμματική και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτου, κεφαλαία και μικρά καθώς και λέξεις και στοιχειώδεις φράσεις. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίζει και να διαβάζει οδικά σήματα, πινακίδες τροχαίας, ονόματα χωρών, πόλεων και δρόμων, ονόματα και είδη καταστημάτων (π.χ. φούρνος, κρεοπωλείο, κτλ.), ονόματα ειδών στα καταστήματα. Πρέπει επίσης να μπορεί να κατανοεί την ουσία και να συλλέγει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν από σημειώματα (έντυπα ή καλογραμμένα χειρόγραφα), δρομολόγια, δελτία καιρού, αθλητικούς αγώνες και αποτελέσματα, τιμές συναλλάγματος, τουριστικά φυλλάδια, τηλεφωνικούς καταλόγους, λογαριασμούς, αποδείξεις, αφίσες, ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις, διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά.

Με την παράλληλη χρήση στρατηγικών ανάγνωσης και κατανόησης ο υποψήφιος  πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα ενός απλού κειμένου, μιας φιλικής επιστολής ή μιας κάρτας και να υποθέτει την έννοια κάποιων άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα, με την προϋπόθεση ότι θα διατίθεται ο ανάλογος χρόνος, ώστε να μπορεί να επανέρχεται και να ξαναδιαβάζει σημεία του κειμένου που του δημιουργούν πρόβλημα. Ο υποψήφιος, τέλος,  πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας σύντομης και απλής ιστορίας και να μπορεί να ακολουθεί σύντομες, απλά γραμμένες οδηγίες, ιδιαίτερα αν υπάρχει οπτική υποστήριξη (εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες χρήσεις αντικειμένων κτλ.).

Παραγωγή γραπτού λόγου

Στην παραγωγή γραπτού λόγου ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να σχηματίζει σύντομες προτάσεις με απλή δομή και να χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι σε θέση να αντιγράφει ένα γραπτό κείμενο, να γράφει απλές προτάσεις για να περιγράψει τον εαυτό του, τον τόπο διαμονής του, το επάγγελμά του. Επιπλέον πρέπει να μπορεί να γράφει μια κάρτα (κυρίως σε φιλικό ύφος), να συμπληρώνει τα στοιχεία του σε απλές αιτήσεις και να γράφει απλά σημειώματα και μηνύματα.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παράγει απλές, μεμονωμένες φράσεις και προτάσεις για να περιγράφει και να ανταλλάσσει πληροφορίες για τον εαυτό του και άτομα που γνωρίζει, να θέτει και να απαντά σε απλές ερωτήσεις που αφορούν οικεία θέματα, να ζητά και να δίνει κάποιο πράγμα και να αναφέρεται στο χρόνο και στον τόπο.

Σε συνθήκες διάδρασης (συνομιλίας με τον εξεταστή ή συνεξεταζόμενό του ή συνέντευξης) πρέπει να μπορεί να κάνει συστάσεις και να χρησιμοποιεί στοιχειώδεις εκφράσεις χαιρετισμού και αποχαιρετισμού, να κάνει ερωτήσεις στους άλλους και να ανταποκρίνεται στις απαντήσεις, να δίνει άμεσες και απλά διατυπωμένες απαντήσεις, ενδεχομένως με παύσεις για αναζήτηση εκφράσεων. Ωστόσο, η απόδοση του υποψηφίου στην παραγωγή λόγου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από το συνομιλητή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει χρησιμοποιώντας απλές δομές, επαναλαμβάνοντας ή επαναδιατυπώνοντας, όπου είναι απαραίτητο.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Η επιτυχής επικοινωνία του υποψηφίου αυτού του επιπέδου με το περιβάλλον του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επανάληψη, την αναδιατύπωση και την αποκατάσταση. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα και να επιτελεί τις γλωσσικές λειτουργίες που έχουν περιγραφεί σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας όπως:

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει πληροφορίες σχετικές με το άτομο του προφορικά και γραπτά όπως: το όνομα και το επίθετό του, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του, την εθνικότητά του, την ηλικία του, το φύλο του, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, το επάγγελμά του. Πρέπει να μπορεί να περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση αναφέροντας αν είναι, ελεύθερος, παντρεμένος, αν έχει παιδιά. Γενικότερα, πρέπει να μπορεί να μιλά για την οικογένειά του και τους συγγενείς του (πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά, άντρας, γυναίκα, αδέλφια, γιος, κόρη κτλ.). Ακόμη πρέπει να μπορεί να περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου ( π.χ. ψηλός, κοντός, χοντρός, ξανθός).

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να πει αν μένει σε χωριό ή πόλη, αν μένει στο κέντρο, να δίνει γενικές πληροφορίες για το πού βρίσκεται το σπίτι του, αν είναι κοντά ή μακριά από κάποιο σημείο αναφοράς, αν μένει σε διαμέρισμα, αν το νοικιάζει ή αν είναι δικό του, να περιγράφει το εσωτερικό του σπιτιού του, να αναφέρεται γενικά στον οικιακό εξοπλισμό και στις υπηρεσίες που παρέχονται (φως, νερό, τηλέφωνο, θέρμανση, ασανσέρ), να περιγράφει τον περιβάλλοντα χώρο αναφερόμενος στα μαγαζιά που βρίσκονται στη γειτονιά. Επίσης, αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να νοικιάσει ή να αγοράσει σπίτι πρέπει να μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που του είναι απαραίτητες.

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να περιγράφει μια τοποθεσία ως προς τη διαμόρφωση του εδάφους, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: βουνό, θάλασσα, ποτάμι, λίμνη, παραλία. Πρέπει να μπορεί να κατανοεί αλλά και να δίνει πληροφορίες σχετικές με τη χλωρίδα ενός τόπου (δέντρα, λουλούδια), και να γνωρίζει τα ονόματα κάποιων ζώων. Ακόμη πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες ανάλογα με την εποχή (έχει ήλιο, βρέχει, χιονίζει, φυσάει, κάνει κρύο/ζέστη).

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση, ξέροντας το σχετικό λεξιλόγιο, να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικά  με το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο του και να αναφέρεται  στα χόμπι του (σινεμά, θέατρο, ηθοποιός, συναυλία, τραγουδιστής, μουσείο, ντίσκο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταβέρνα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ.).

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει την ικανότητα να μπορεί να παίρνει και να δίνει πληροφορίες και να συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες ( πάρτι, γιορτή, γενέθλια ), να αναπτύσσει επαφές δια ζώσης ή δια αλληλογραφίας (γράμμα, κάρτα, τηλέφωνο, fax, e-mail) με φίλους, γνωστούς, συναδέλφους.

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τα μέλη του σώματος (σώμα, κεφάλι, πρόσωπο, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, πόδια, χέρια, καρδιά, κοιλιά κτλ.), να μπορεί να περιγράφει σε γενικές γραμμές το πρόβλημα που έχει (πονώ, έχω πυρετό, βήχω) στον κατάλληλο γιατρό (παθολόγο, χειρουργό, παιδίατρο) ή να απευθύνεται σε νοσοκομείο ή κλινική, να μπορεί να κατανοεί απλές οδηγίες χρήσης φαρμάκων ή αν δεν καταλαβαίνει να ζητά περισσότερες εξηγήσεις.

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αναφέρεται στις καθημερινές δραστηριότητές του μέσα στο σπίτι και στις δραστηριότητές του τις μέρες αργίας ( π.χ. ξυπνώ, κοιμάμαι, τρώω, πλένω, καθαρίζω, μαγειρεύω, μιλώ, διαβάζω, ακούω μουσική / ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση, τηλεφωνώ).

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι

Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γνωρίζει τα ονόματα μαγαζιών, να ακολουθεί τις οδηγίες στα πολυκαταστήματα, να αναγνωρίζει τα ονόματα των αντικειμένων που τον ενδιαφέρουν, να επικοινωνεί με τους πωλητές, να ζητάει αυτό που θέλει, να ζητάει πληροφορίες για την τιμή των προϊόντων και για τη χρήση τους, να ρωτάει για τυχόν έκπτωση, να εκφράζει τη γνώμη του για τις τιμές (ακριβό, φτηνό), να ρωτάει για το αν είναι φρέσκα τα τρόφιμα.

Διατροφή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να παραγγέλνει φαγητό (μεζές, σαλάτα, ποτό κτλ.) στους σχετικούς χώρους όπως ταβέρνα, εστιατόριο, ουζερί, ζαχαροπλαστείο και να ζητάει και να πληρώνει το λογαριασμό.

Εκπαίδευση/επαγγελματικός χώρος

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει απλές ανακοινώσεις σχετικές με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, να κάνει ερωτήσεις και να ζητά εξηγήσεις σχετικά με το θέμα που τον απασχολεί ή να αναφέρεται στην επαγγελματική του απασχόληση. Ειδικότερα, πρέπει να μπορεί να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με τις υποχρεώσεις του και τις συνθήκες δουλειάς του ίδιου και του συνομιλητή του. Πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει λεξιλόγιο σχετικό με τους χώρους απασχόλησής του (γραφείο, εργοστάσιο, μαγαζί, ταμείο κτλ.) ή με τις αμοιβές (μισθός, μεροκάματο, ασφάλεια), με τις συνθήκες δουλειάς αλλά και τις διάφορες βαθμίδες (διάλειμμα, άδεια, απεργία, ρεπό, υπερωρίες, συνάδελφος, διευθυντής, κίνδυνος, πελάτης). Ακόμη πρέπει να μπορεί να καταλαβαίνει απλές οδηγίες που του δίνονται, να αφήνει απλά μηνύματα και να ζητά απλές εξηγήσεις.

Δημόσιες υπηρεσίες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ζητά και να δίνει πληροφορίες, να εξυπηρετείται όταν έρχεται σε επαφή με:

* τράπεζα για να κάνει κατάθεση, ανάληψη, να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμό. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (τράπεζα, λογαριασμός, βιβλιάριο, επιταγή κτλ.).

* ταχυδρομείο για να στέλνει γράμματα, να παίρνει ή να στέλνει επιταγές. Πρέπει να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (ταχυδρομείο, ταχυδρόμος, γράμμα, επείγον, συστημένο, γραμματόσημο, γραμματοκιβώτιο, δέμα).

* να τηλεφωνεί, να στέλνει τηλεγράφημα/fax, να χρησιμοποιεί το καρτοτηλέφωνο, να συμπληρώνει κάποιο έντυπο, αν χρειαστεί και να γνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (τηλεφώνημα, fax, κατάλογος,  λογαριασμός).

* υπηρεσίες άμεσης ανάγκης όπως αστυνομία, τροχαία, πρώτες βοήθειες, πυροσβεστική. Φυσικά είναι απαραίτητο να γνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο για κάθε υπηρεσία (αστυνομία, αστυφύλακας, τροχαία, τροχονόμος, βοήθεια, νοσοκομείο, κλινική, γιατρός, νοσοκόμα, φωτιά, πυροσβεστική).

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς (τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο), να ενημερώνεται από τους σχετικούς πίνακες για  τα δρομολόγια, να μπορεί να δίνει και να παίρνει πληροφορίες για τη σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει. Πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει το σχετικό λεξιλόγιο (ταξίδι, εισιτήριο, καθυστέρηση, δρόμος, μονόδρομος, πεζοδρόμιο, ταχύτητα, φανάρι, έργα, κίνδυνος, διόδια, βενζίνη, ξενοδοχείο, βαλίτσα), ώστε να μπορεί να κινηθεί και με το δικό του μεταφορικό μέσο. Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη διαμονή του σε ξενοδοχείο ζητώντας το κατάλληλο δωμάτιο (μονόκλινο, δίκλινο) αφού ζητήσει πληροφορίες για τις τιμές.

Λεξιλόγιο

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί, με κάποια βοήθεια, το λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις επικοινωνίας, που έχουν περιγραφεί και στις οποίες μπορεί να εμπλακεί εκπληρώνοντας τις καθημερινές του επικοινωνιακές ανάγκες. Η επιτυχής επικοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επανάληψη, την αναδιατύπωση και τις αποκαταστάσεις.

Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία

Η λειτουργία μιας γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό που την παράγει και ο πολιτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό της επικοινωνίας. Ο υποψήφιος για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις περιστάσεις χρήσης και στις λειτουργίες της γλώσσας που περιγράφονται παραπάνω, εκτός από τις σωστές γλωσσικές επιλογές σε επίπεδο γραμματικής, σύνταξης και λεξιλογίου, απαιτείται και η γνώση κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων της ρωσικής γλώσσας.

Έτσι λοιπόν, ο υποψήφιος  πρέπει να είναι εξοικειωμένος με στοιχεία της καθημερινής ζωής στη Ρωσία (ώρες γευμάτων, δημόσιες αργίες, τα ωράρια εργασίας, ελεύθερος χρόνος κτλ.), τις συνθήκες ζωής (εργασία, διαμονή), κάποια κυρίαρχα ήθη και έθιμα στη Ρωσία (Рождество, Масленица, Пасха), τις διαπροσωπικές σχέσεις (οικογένεια, φύλο), τις πιο χαρακτηριστικές κοινωνικές συμπεριφορές των μελών της κοινωνίας, όπως κοινωνικές συμβάσεις (προσκλήσεις, δώρα, (απο)χαιρετισμός, ντύσιμο, χιούμορ, κανόνες ευγένειας). Να σημειωθεί εδώ ότι ο υποψήφιος δεν εξετάζεται άμεσα για τις συνήθειες και τις αξίες στην ρωσική κοινωνία. Οι πολιτισμικές του γνώσεις ελέγχονται έμμεσα, από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τη γλώσσα.

Share