Επίπεδο Α2

Εξέταση στη ρωσική γλώσσα για το Πιστοποιητικό Επιπέδου «Α2» СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Уровень А2 – Начальный» του Ινστιτούτου Πούσκιν

Η εξέταση αποτελείται από 2 μέρη: γραπτή και προφορική.

Η Γραπτή εξέταση αποτελείται από 3 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Κατανόηση προφορικού κ’ γραπτού λόγου (CD). 150-160 λέξεις  Αφού ο εξεταζόμενος ακούσει δύο διαλόγους ή  ένα διάλογο και μία ανακοίνωση δύο (2) φορές, καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

Ταχύτητα παραγωγής προφορικού λόγου: 140-160 συλλαβές ανά λεπτό.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

Β΄ μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου. Τεστ πολλαπλής επιλογής: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή και να σημειώσει το αντίστοιχο γράμμα στο ειδικό φύλλο απαντήσεων.

2 μέρη: 30% λεξιλόγιο, 70% γραμματική

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 30 λεπτά.

Γ’ μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγου σε μορφή μονολόγου, με δεδομένο θέμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας.

α ) ένα φιλικό κείμενο ή μια περιγραφή. 80-100 λέξεις

β) ένα λιγότερο φιλικό, προς το τυπικό, κείμενο. 80-100 λέξεις

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

 

Η Προφορική εξέταση αποτελείται από 2 δοκιμασίες :

Α΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου. Μονόλογος

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει:

α) να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις (όνομα, κατοικία, οικογένεια κλπ).

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας.

β) να παράγει μονόλογο σε συνεχή λόγο. Ανάπτυξη του θέματος τουλάχιστον σε 10 προτάσεις

Δεν δίνεται χρόνος προετοιμασίας.

Β΄ μέρος: Παραγωγή προφορικού λόγου. Διάλογος.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συμμετάσχει σε παιχνίδι ρόλων ανάμεσα σε δύο εξεταζόμενους..

Χρόνος προετοιμασίας – 2 λεπτά.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας: 12 λεπτά ανά ζεύγος.

Στις προφορικές εξετάσεις, η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από δύο άτομα με σκοπό την ανεξάρτητη, αντικειμενική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Την ώρα της προφορικής δοκιμασίας, διορθώνονται τα λάθη των εξεταζόμενων, ώστε να έχουν και οι ίδιοι αντικειμενική αντίληψη για την απάντησή τους.

Κατά την προετοιμασία των απαντήσεων για τις προφορικές δοκιμασίες, δίνεται δυνατότητα στους εξεταζόμενους, μόνο προς δική τους διευκόλυνση, να συντάξουν προσωπικές γραπτές σημειώσεις, τις οποίες μπορούν να κρατήσουν και βλέπουν την ώρα της προφορικής απάντησής τους. Σημειωτέον ότι, οι σημειώσεις αυτές δεν είναι ούτε υποχρεωτικές, ούτε λαμβάνονται υπόψη από την εξεταστική επιτροπή για τη διαμόρφωση των βαθμών. Υπόψη λαμβάνονται μόνο οι προφορικές απαντήσεις των εξεταζομένων.

Γενικός Εκπαιδευτικός Στόχος

Ο υποψήφιος του επιπέδου Α2 χαρακτηρίζεται ως βασικός χρήστης της γλώσσας. Πρέπει να αποκτήσει μια βασική ικανότητα να χρησιμοποιεί την ρωσική σε ορισμένες και συγκεκριμένες καταστάσεις σε ένα ευρύ μεν φάσμα γλωσσικών λειτουργιών, αλλά με πολύ απλό τρόπο.

Σ’ αυτό το επίπεδο ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη βασική επικοινωνιακή ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας. Πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προτάσεις και εκφράσεις οι οποίες εμφανίζονται συχνά και συνδέονται με προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορά, ψυχαγωγία κτλ. Πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας βασικές γλωσσικές δεξιότητες σε καθημερινές καταστάσεις/συνθήκες, που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες για θέματα οικεία, ρουτίνας ή άμεσης ανάγκης.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει κείμενα προφορικού λόγου, σε τυπικό ή φιλικό ύφος, περιορισμένης διάρκειας, με απλή δομή και με πληροφορίες που δίνονται με σαφήνεια και λογική σειρά, χωρίς αναδρομές στο παρελθόν και επαναφορά στο παρόν, χωρίς την εμπλοκή πολλών προσώπων και γεγονότων, να κατανοεί φράσεις και λεξιλόγιο με την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης που συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κτλ.).

Πρέπει να κατανοεί το συνομιλητή του σε διαπροσωπικές επαφές που προϋποθέτουν τη χρήση τηλεφώνου και να έχει την ικανότητα να κατανοεί σε φυσικό περιβάλλον το γενικό νόημα αλλά και τα κύρια σημεία μιας απλής συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ρωσική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας, πάνω σε θέματα που είναι σχετικά με τις εμπειρίες του υποψηφίου.

Ακόμη πρέπει να καταλαβαίνει το κύριο νόημα  μικρών προφορικών κειμένων, που εκφέρονται με αργή αλλά φυσική ροή λόγου, όπως απλές δημόσιες ανακοινώσεις (σε σταθμούς μέσων συγκοινωνίας, σε καταστήματα κτλ.), τηλεφωνικές πληροφορίες (σχετικά με την ώρα, τους κινηματογράφους, τα θέατρα, τα νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού από την τηλεόραση, κοινές οδηγίες που δίνονται από κρατικούς υπαλλήλους (στην αστυνομία, την τροχαία, το τελωνείο κτλ.), διηγήσεις, περιγραφές γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων κτλ. Η κατανόηση βέβαια όλων αυτών των κειμένων που περιγράφτηκαν προϋποθέτει τη δυνατότητα του υποψηφίου  να ζητά κατά καιρούς επανάληψη ή αναδιατύπωση.

Κατανόηση γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να διαβάζει πολύ μικρά απλά κείμενα, να βρίσκει συγκεκριμένες προβλέψιμες πληροφορίες σε γνώριμα θέματα και να καταλαβαίνει σύντομη και απλή προσωπική αλληλογραφία, τυπική ή φιλική.

Πιο συγκεκριμένα, τα είδη του γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο είναι ανακοινώσεις, αγγελίες, αφίσες, διαφημίσεις, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί (οδηγός πόλης, τουριστικός οδηγός, χάρτες κτλ.), επιγραφές, τιμοκατάλογοι, τηλεφωνικός κατάλογος, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας (καταστημάτων, μουσείων, πολιτιστικών χώρων κτλ.), λογαριασμοί, εισιτήρια, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, έντυπα (που πρέπει να συμπληρωθούν κατά την άφιξή του στη χώρα, για τη διαμονή σε ξενοδοχεία κτλ.), σήματα, πινακίδες (οδικές ή σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε καταστήματα, νοσοκομεία κτλ.), δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία (γράμμα, κάρτα, τηλεγράφημα), απλές οδηγίες χρήσης προϊόντων και μηχανημάτων.

Ακόμη πρέπει να μπορεί να συμπεραίνει το πιθανό νόημα των άγνωστων λέξεων που θα έχει, βασισμένος στην κεντρική ιδέα του κειμένου πάνω σε καθημερινά, συγκεκριμένα, οικεία θέματα.

Παραγωγή γραπτού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει σε τυπικό ή φιλικό ύφος κείμενα περιορισμένου μήκους με απλή δομή στα οποία πρέπει να είναι σε θέση να παραθέτει με λογική σειρά τις απόψεις και τις ιδέες του για θέματα που γνωρίζει και να δίνει βασικές πληροφορίες, όπως απλά, σύντομα σημειώματα και μηνύματα σχετικά με θέματα άμεσης ανάγκης και απλά προσωπικά γράμματα (για να ευχαριστήσει κάποιον).

Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σε έντυπα (κατά την άφιξη/αναχώρηση από τη χώρα, σε ξενοδοχεία κτλ.), να γράφει απλές επιστολές (για να κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο κτλ.), να κρατάει απλές σημειώσεις (να κρατάει ένα όνομα, τηλέφωνο, ένα απλό μήνυμα, μια διεύθυνση κτλ.), να γράφει απλά μηνύματα, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, να έχει προσωπική αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας τυπικό ή φιλικό ύφος ανάλογα με την περίσταση (απλές κάρτες/σημειώματα για χαιρετισμό, συγχαρητήρια κτλ.), απλά προσωπικά γράμματα με θέματα κοινού ενδιαφέροντος με φίλους, οικογενειακά πρόσωπα ή γνωστούς.

Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλές καθημερινές υποθέσεις οι οποίες απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών γύρω από οικεία θέματα και δραστηριότητες. Γενικά ο υποψήφιος καλείται να αποδείξει ότι έχει αναπτύξει την ικανότητα να παρακολουθεί μια συζήτηση για ένα οποιοδήποτε θέμα της καθημερινής ζωής και να εμπλέκεται σε κοινωνικές πρακτικές που απαιτούν τη χρήση προφορικού λόγου.

Συγκεκριμένα, πρέπει να  είναι σε θέση να ανταποκρίνεται σε σύντομες κοινωνικές επαφές με φιλικό ή τυπικό λόγο, αν και συνήθως δεν καταλαβαίνει αρκετά για να «κρατήσει» μια συνομιλία ο ίδιος. Πρέπει να γίνεται κατανοητός από τους συνομιλητές του με πολύ σύντομα εκφωνήματα, παρ όλες τις παύσεις, τις λανθασμένες τυχόν εκκινήσεις ή αναδιατυπώσεις. Πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί σειρά προτάσεων και φράσεων για να περιγράφει με απλό τρόπο την οικογένειά του, άλλους ανθρώπους, γεγονότα, χώρους, συνθήκες διαβίωσης, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του και την παρούσα ή πιο πρόσφατη δουλειά του.

Επίσης πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει απλές πληροφορίες για τον εαυτό του ή για τρίτους, για το χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, την αιτία, να διηγείται απλές μικρές ιστορίες, να δίνει απλές οδηγίες, να ζητά να εξυπηρετηθεί σε καταστήματα, τράπεζες, εστιατόρια, σταθμούς και σε άλλους δημόσιους χώρους και να γνωρίζει βασικές τεχνικές για να αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας.

Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι ικανός να χρησιμοποιεί κάποια παραγλωσσικά στοιχεία  (κινήσεις, στάσεις, εκφράσεις, επιφωνήματα) στην επικοινωνία του με τους άλλους.

Καταστάσεις Επικοινωνίας

Ο υποψήφιος σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την ρωσική γλώσσα και να επιτελεί τις γλωσσικές λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε βασικές ανάγκες και καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας που περιγράφτηκαν στο επίπεδο Α1, αλλά και στις ακόλουθες.

Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι

Αναγνώριση ταυτότητας

Ο υποψήφιος αυτού του επιπέδου πρέπει να έχει την ικανότητα να δίνει και να παίρνει πληροφορίες, προφορικά και γραπτά, σχετικές με το άτομό του και το συνομιλητή του όπως: το όνομα και το επίθετό του, να δηλώνει την εθνικότητά του και το θρήσκευμά του, την ηλικία του, το φύλο του, τον τόπο και το χρόνο γέννησής του, να δίνει τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου του, να δίνει πληροφορίες για το επάγγελμά του και την οικογενειακή του κατάσταση, να μιλάει για την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους του, τις συνήθειές του και να δίνει στοιχεία για την εξωτερική εμφάνιση ενός ατόμου.

Κατοικία, διαμονή

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με τον τόπο διαμονής του και τον περιβάλλοντα χώρο. Αν ενδιαφέρεται για κατοικία να μπορεί να ζητάει πληροφορίες για το είδος της κατοικίας που τον ενδιαφέρει (μονοκατοικία, πολυκατοικία, διαμέρισμα, όροφος), τον αριθμό των δωματίων, την περιοχή στην οποία βρίσκεται το σπίτι, την απόσταση του από κάποιο σημείο αναφοράς, αν υπάρχει αστική συγκοινωνία και ποια που να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σπίτι, το ενοίκιο ή την τιμή πώλησης του σπιτιού.

Τοποθεσία, περιβάλλον, χλωρίδα, πανίδα, καιρικές συνθήκες

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να περιγράφει το φυσικό περιβάλλον, να δίνει και να παίρνει βασικές πληροφορίες για την πανίδα και τη χλωρίδα ενός τόπου. Ακόμη θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τα δελτία καιρού.

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση

Ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να μιλά για θέματα όπως ο ελεύθερος χρόνος του και πώς τον αξιοποιεί, λέγοντας πού πηγαίνει, με ποιους πηγαίνει στο συγκεκριμένο μέρος και τι κάνει. Πρέπει να είναι σε θέση να μιλά για τα χόμπι του και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με θεάματα όπως θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, εκθέσεις.

Κοινωνικές σχέσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να δημιουργεί απλές κοινωνικές σχέσεις στο περιβάλλον που ζει, να συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να επικοινωνεί με τους άλλους, να συστήνει τον εαυτό του και τους άλλους, να δίνει ευχές ανάλογα με την περίσταση, να δέχεται και να κάνει προσκλήσεις ή να αρνείται με τον κατάλληλο τρόπο προφορικά ή γραπτά μια πρόσκληση, να διατηρεί τηλεφωνική επαφή ή αλληλογραφία, γενικά να είναι ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας στην οποία ζει και να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις.

Υγεία, κατάσταση του οργανισμού

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρεται στη σωματική του κατάσταση, να λέει πώς αισθάνεται, να εξηγεί στο γιατρό ποιο είναι το πρόβλημα της υγείας του και να συνεργάζεται μαζί του ζητώντας εξηγήσεις, να ζητά πληροφορίες και διευκρινίσεις από το φαρμακοποιό σχετικά με τα φάρμακα που πρέπει να παίρνει.

Καθημερινή ζωή

Δραστηριότητες μέσα στο σπίτι

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να αναφέρεται και να κατανοεί συζητήσεις σχετικές με τις καθημερινές δραστηριότητες και τις συνήθειές του, να ανταλλάσσει απόψεις για την πιο εύκολη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του σχετικά με τη φροντίδα του σπιτιού (καθαριότητα, προϊόντα καθαρισμού), ετοιμασία φαγητού, φροντίδα κήπου κτλ.

Δραστηριότητες έξω από το σπίτι

Αγορά

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να κινείται στην αγορά, να αναγνωρίζει ονόματα καταστημάτων, να κατανοεί διαφημίσεις και ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με βασικά προϊόντα, όπως είδη τροφίμων και είδη ενδυμασίας. Ακόμη πρέπει να είναι σε θέση να βρίσκει αυτό που θέλει επικοινωνώντας με τους πωλητές, ζητώντας πληροφορίες για την ποιότητα και την τιμή των προϊόντων.

Διατροφή

Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει τα ονόματα των βασικών τροφίμων, τα ονόματα κάποιων ποτών, να συζητά με τους πωλητές τροφίμων για την ποιότητα και την τιμή τους και να προμηθεύεται τα προϊόντα που επιθυμεί. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε ένα εστιατόριο ή ταβέρνα να ζητάει εξηγήσεις για τα διάφορα πιάτα που προσφέρονται, ώστε να μπορεί να παραγγέλνει αυτό που θέλει, να ζητάει, να ελέγχει και να πληρώνει το λογαριασμό. Ακόμη πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει γνώμες πάνω στο θέμα της διατροφής ζητώντας και δίνοντας πληροφορίες.

Εκπαίδευση/επαγγελματικός χώρος

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να δίνει και να παίρνει πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος ώστε να είναι απόλυτα σαφείς οι υποχρεώσεις του και τα δικαιώματά του κατά τη διάρκεια της φοίτησής του σ’ αυτό (εγγραφές, δίδακτρα, εξετάσεις κτλ.).

Πρέπει να είναι σε θέση να ζητά και να δίνει πληροφορίες σχετικές με το χώρο απασχόλησής του ή τις συνθήκες εργασίας του ίδιου ή του συνομιλητή του. Να μπορεί να δίνει απλές οδηγίες ή να ακολουθεί οδηγίες που του δίνονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του απασχόλησης.

Δημόσιες υπηρεσίες

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να ζητά και να κατανοεί απλές οδηγίες ή ανακοινώσεις, να συμπληρώνει έντυπα με τα προσωπικά του στοιχεία. Ειδικότερα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετείται όταν έρχεται σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες όπως: τράπεζες (να ανοίγει και να κλείνει λογαριασμό, να κάνει καταθέσεις και αναλήψεις), ταχυδρομείο (να στέλνει ένα δέμα, ένα γράμμα απλό, συστημένο ή επείγον), τελωνείο (να δηλώνει το περιεχόμενο των αποσκευών του), αστυνομία, τροχαία, τουριστικά γραφεία (να ζητά απλές πληροφορίες για τα μέρη που θέλει να επισκεφτεί και πώς μπορεί να πάει εκεί).

Μετακίνηση/ταξίδια

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ζητάει πληροφορίες ως προς τις δυνατότητες μετακίνησής του μέσα και έξω από τις πόλεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να κλείνει θέση, να βγάζει εισιτήριο απλό ή με επιστροφή, αφού ζητήσει πληροφορίες για τις τιμές, τη διάρκεια ταξιδιού, τις τυχόν καθυστερήσεις κτλ. Σε περίπτωση που θέλει να νοικιάσει αυτοκίνητο να μπορεί να επικοινωνεί με τα αντίστοιχα γραφεία.

Αν ο υποψήφιος κινείται με το δικό του μεταφορικό μέσο πρέπει να μπορεί να συναλλάσσεται με τα πρατήρια καυσίμων και να λύνει τυχόν τεχνικό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί. Ακόμη πρέπει να μπορεί να εξασφαλίζει τη διαμονή του σε ξενοδοχείο ή άλλου είδους κατάλυμα επιτόπου ή να  έχει μεριμνήσει για την κράτηση δωματίου τηλεφωνικά.

Λεξιλόγιο

Ο υποψήφιος εκπληρώνοντας τις επικοινωνιακές του ανάγκες ρουτίνας που αφορούν γνώριμες καταστάσεις και θέματα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί, εκτός από το λεξιλόγιο που έχει αποκομίσει από το επίπεδο Α1, ένα βασικό λεξιλόγιο που αντιστοιχεί στις καταστάσεις επικοινωνίας που παρουσιάζονται σ’ αυτό το επίπεδο και τους γλωσσικούς ενδείκτες που είναι απαραίτητοι για την επιτέλεση των γλωσσικών λειτουργιών που ορίστηκαν παραπάνω γι’ αυτό το επίπεδο. Έμφαση δίνεται στο λεξιλόγιο που αφορά το χώρο (μέσα, έξω, κοντά στην πόλη κτλ.), το χρόνο (σήμερα, αύριο, την Τετάρτη κτλ.), τα ρήματα κινήσεως (πάω, φεύγω, έρχομαι, φτάνω κτλ.), τις κοινές καθημερινές δραστηριότητες μέσα, έξω από το σπίτι, στο χώρο επαγγελματικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και διασκέδασης που δίνονται στις καταστάσεις επικοινωνίας.

Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία

Η κοινωνικοπολιτισμική ικανότητα αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο τόσο της γνώσης μιας γλώσσας όσο και της δυνατότητας χρήσης της και είναι απαραίτητο συστατικό της αποτελεσματικής επικοινωνίας. Εκτός από το ίδιο το γλωσσικό σύστημα, ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος και με ορισμένα κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά της Ρωσίας τα οποία σε ένα τόσο πρώιμο επίπεδο γλωσσικής εκμάθησης δεν μπορεί παρά να είναι τα βασικά. Δεν απαιτείται η γνώση και η κατανόηση όλων των διαφορών, που φυσικά θα υπάρχουν, μεταξύ της χώρας προέλευσης του υποψηφίου και της Ρωσίας. Εκτός από τα στοιχεία της καθημερινής ζωής που αναφέρονται στο επίπεδο Α1, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει στοιχεία για τις διαπροσωπικές σχέσεις (μέσα στην οικογένεια, στην παρέα, μεταξύ των δύο φύλων) και τη χρήση της τυπικότητας ή μη στις κοινωνικές και στις επαγγελματικές επαφές.

***

Share