Επίπεδο Β1

Εξέταση στη ρωσική γλώσσα για το Πιστοποιητικό Επιπέδου  Β1 – СВИДЕТЕЛЬСТВО «Русский язык – Элементарный уровень В1» του Ινστιτούτου Πούσκιν

Η εξέταση αποτελείται από 2 εξεταστικές δοκιμασίες: γραπτή και προφορική.

Η Γραπτή Εξέταση διαχωρίζεται σε 3 δοκιμασίες :

α) Άσκηση πολλαπλής επιλογής, που αποτελείται από 2 μέρη: 30% ασκήσεις λεξιλογίου και 70% ασκήσεις γραμματικής. Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ασκήσεις αυτές έχουν ομοιογενή μορφή: ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει μία από πολλαπλές πιθανές απαντήσεις. Υπόδειγμα ασκήσεων επισυνάπτεται στο τέλος των οδηγιών.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 50 λεπτά.

β) Εξέταση ακουστικού κειμένου. Ο εξεταζόμενος καλείται να ακούσει από δύο φορές κείμενα διαλογικής μορφής (3 διαλόγους), με θέματα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία, και να επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλές πιθανές απαντήσεις τη σωστή, σημειώνοντάς την στο ειδικό φύλλο απαντήσεων. Έκταση διαλόγων : 4-10 ερωτήσεις/απαντήσεις. Ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων : 1,5%.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 15 λεπτά.

γ) Γραπτός μονόλογος (15-20 προτάσεων) παραγωγικού χαρακτήρα πάνω στο θέμα που προτείνεται. Η θεματική του κειμένου θα ανταποκρίνεται στην κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.

Στόχος της δοκιμασίας του εξεταζόμενου είναι η διαπίστωση του επιπέδου γραπτής έκφρασης και χειρισμού των λεκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων του, αναπαράγοντας τις πληροφορίες που έλαβε.

Χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας : 35 λεπτά.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να αποδείξει τις γνώσεις και ικανότητές του στην ορθογραφία μέσα στα πλαίσια της ύλης που αντιστοιχεί στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών : ορθογραφία άτονων και τονισμένων φωνηέντων· λέξεων με σκληρά, μαλακά, ηχηρά και άηχα σύμφωνα· το φωνήεν И μετά από τα Ж, Ч, Ш, Щ, Г, К, Х· ορθογραφία των λέξεων που περιέχουν το Э · ορθογραφία των καταλήξεων στην κλίση των ουσιαστικών, επιθέτων, αντωνυμιών και αριθμητικών, των καταλήξεων στα ρήματα και τη χρήση του απαρεμφάτου, τη συμφωνία των επιθέτων, των αντωνυμιών και άλλων μερών της πρότασης που εξαρτώνται από το ουσιαστικό, κτλ.

Η Προφορική Εξέταση διαχωρίζεται σε 3 ξεχωριστές δοκιμασίες :

α) Μονόλογος υπό τη μορφή αναπαραγωγής με βάση κείμενο που διαβάζει ο εξεταζόμενος (περίπου 100 λέξεων, με ποσοστό εμφάνισης άγνωστων λέξεων 3%), που αντιστοιχεί με δεδομένη περίσταση επικοινωνίας.

Η μορφή του κειμένου εν προκειμένω περιλαμβάνει : αφήγημα που συντάχθηκε ή διασκευάστηκε ειδικά για την εξέταση, ανακοίνωση ή ακόμη και κείμενα μικτού τύπου.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

β) Παρουσίαση αυτοσχέδιου μονολόγου αφηγηματικής μορφής (τουλάχιστον 10 προτάσεων) πάνω σε δεδομένο θέμα.

γ) Συζήτηση πάνω σε δεδομένο θέμα από την κοινωνική, επιστημονική και εργασιακή καθημερινή επικοινωνία.

Χρόνος προετοιμασίας : 10 λεπτά.

Στις προφορικές εξετάσεις, η εξεταστική επιτροπή αποτελείται από δύο άτομα με σκοπό την ανεξάρτητη, αντικειμενική αξιολόγηση των απαντήσεων.

Την ώρα της προφορικής δοκιμασίας, διορθώνονται τα λάθη των εξεταζόμενων, ώστε να έχουν και οι ίδιοι αντικειμενική αντίληψη για την απάντησή τους.

Κατά την προετοιμασία των απαντήσεων για τις προφορικές δοκιμασίες, δίνεται δυνατότητα στους εξεταζόμενους, μόνο προς δική τους διευκόλυνση, να συντάξουν προσωπικές γραπτές σημειώσεις, τις οποίες μπορούν να κρατήσουν και βλέπουν την ώρα της προφορικής απάντησής τους. Σημειωτέον ότι, οι σημειώσεις αυτές δεν είναι ούτε υποχρεωτικές, ούτε λαμβάνονται υπόψη από την εξεταστική επιτροπή για τη διαμόρφωση των βαθμών. Υπόψη λαμβάνονται μόνο οι προφορικές απαντήσεις των εξεταζομένων.

 

Ο εξεταζόμενος καλείται να επιδείξει : ικανότητα κατανόησης του αναπαραγόμενου λόγου, της ομιλίας σε μονολογική ή διαλογική μορφή, καθώς και κατανόησης γραπτών κειμένων, αντίστοιχη του προγράμματος και της διδασκόμενης ύλης στο Βασικό Επίπεδο (Элементарный Уровень) της ρωσικής γλώσσας. Επίσης καλείται :

1. Να κατανοεί τον αναπαραγόμενο λόγο – Κατανόηση βασικών περιστάσεων, οι οποίες είναι συμβατές με τους λογοτεχνικούς κανόνες, εκφέρονται με σαφήνεια και παρουσιάζονται στη δουλειά, στο σχολείο, στις διακοπές, κ.α. Κατανόηση του περί ποίου θέματος γίνεται λόγος στα περισσότερα από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα στην τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς επίσης και σε εκπομπές που έχουν σχέση με τα προσωπικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του εξεταζόμενου.

Ο εξεταζόμενος οφείλει να είναι σε θέση να κατανοεί ακουστικά το ρωσικό λόγο, που θα αναπαράγεται δύο φορές, σε ρυθμό 40-80 λέξεις το λεπτό. Οφείλει, επίσης, να μπορεί : να καταλαβαίνει το θέμα, τις βασικές και συμπληρωματικές πληροφορίες κάθε εννοιολογικής ενότητας μίας ανακοίνωσης (300-400 λέξεων) και/ή τις προθέσεις των μετεχόντων στο διάλογο (10 ερωτήσεων/απαντήσεων), με επαρκή πληρότητα και ακρίβεια.

2. Να παράγει λόγο σε μορφή διαλόγου ή μονολόγου – Ο εξεταζόμενος οφείλει να μπορεί : να κατανοεί τα λεγόμενα του συνομιλητή, να εντοπίζει τις προθέσεις του και να αντιδρά αναλόγως προς τις απαντήσεις του. Επίσης, να ξεκινά διάλογο εκφράζοντας τις επικοινωνιακές προθέσεις του σε καθορισμένο αριθμό περιστάσεων ομιλίας, αναλόγως προς τους κανόνες της σύγχρονης ρωσικής γλώσσας. Έκταση ομιλίας : τουλάχιστον 10 φράσεις.

3. Να κατανοεί γραπτά κείμενα – Κατανόηση κειμένων δομημένων με βάση το δεδομένο γλωσσικό υλικό της καθημερινής και επαγγελματικής επικοινωνίας.

Ο εξεταζόμενος οφείλει, με σκοπό την εξαγωγή των βασικών πληροφοριών, να διαβάσει μόνος του (χωρίς τη βοήθεια λεξικού) ειδικά διαμορφωμένα ή διασκευασμένα κείμενα (600-700 λέξεων), που ως βάση έχουν τη λεξικο-γραμματική ύλη που αντιστοιχεί στο Επίπεδο “Β1- Элементарный Уровень”.

Μορφή κειμένου: ανακοίνωση, αφήγημα, περιγραφή γεγονότος, συναισθημάτων, προθέσεων, καθώς και κείμενα μικτού τύπου. Ποσοστό άγνωστων λέξεων : 3-4 %.

Για να θεωρηθεί ότι ο εξεταζόμενος πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις, είναι απαραίτητο να συμπληρώσει σωστά την κάθε μία από τις 6 δοκιμασίες, τουλάχιστον σε ποσοστό 65%.

Επισημαίνεται ότι στην εξέταση βαθμολογούνται ξεχωριστά η φωνητικά και γραμματικά σωστή εκφορά του λόγου, ο λεξιλογικός πλούτος και η εναλλαγή γραμματολογικών μέσων έκφρασης.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Οι εξεταζόμενοι που έχουν αφομοιώσει την ύλη του Βασικού Επιπέδου (Элементарный Уровень) στη ρωσική γλώσσα, πρέπει να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επικοινωνίας σε καθημερινές περιστάσεις κοινωνικού, εκπαιδευτικού και εργασιακού χαρακτήρα, για τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών :

Συμμετοχή στην επικοινωνία, γνωριμία με κάποιο άλλο άτομο, να συστήνεται ή να συστήνει ένα άλλο άτομο, χαιρετισμός, αποχαιρετισμός, να απευθύνει το λόγο σε κάποιον, να ευχαριστεί, να ζητάει συγγνώμη, να απαντά στην ευχαριστία και στη συγγνώμη, να συγχαίρει, να ζητάει επανάληψη μιας φράσης, να ξαναρωτάει, να εκφράζει κάποια επιθυμία ·

Να απευθύνει ερώτηση ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ή την παρουσία ή απουσία προσώπου ή αντικειμένου · την ποσότητα και τις ιδιότητες αντικειμένων, καθώς και σε ποιον ανήκουν · τη δράση, το χώρο, το μέρος, τις αιτίες και τους σκοπούς μιας δράσης ή ενός γεγονότος ·

Να εκφράζει : πρόθεση, επιθυμία, παράκληση, ευχή. Συμβουλή, πρόταση. Πρόσκληση, συμφωνία ή διαφωνία, απόρριψη, άδεια ή απαγόρευση, υπόσχεση, αβεβαιότητα ·

Να εκφράζει τη στάση του : να δίνει την εκτίμησή του για κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός.

Περιστάσεις επικοινωνίας :

Σε διοικητικές υπηρεσίες

Σε κατάστημα (πάγκο, ταμείο)

Στο ταχυδρομείο

Στην τράπεζα (στα γραφεία συναλλάγματος)

Στο εστιατόριο (στον μπουφέ, στο καφέ, στην τραπεζαρία)

Στην αίθουσα διδασκαλίας, στη βιβλιοθήκη

Στους δρόμους της πόλης, στη συγκοινωνία

Στο θέατρο, στο μουσείο, στην εκδρομή

Στο νοσοκομείο, στο γιατρό, στο φαρμακείο

Στην τηλεφωνική επικοινωνία

Επίκαιρα θέματα :

Ο άνθρωπος ως ζωντανή ύπαρξη. Φάσεις της ζωής, ηλικίες. Μέλη του σώματος, εμφάνιση. Υγεία, διατροφή, προϊόντα. Κατοικία, επίπλωση. Ένδυση, υπόδηση.

Ο άνθρωπος ως έλλογο ον. Διάνοια, βούληση, επιθυμία. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συναισθήματα, κατάσταση. Πράξη κατευθυνόμενη προς κάποιον/κάτι. Εκτίμηση και σημασία κάποιου ανθρώπου/αντικειμένου.

Ο άνθρωπος ως κοινωνικό ον. Κρατική δομή. Ονόματα προσώπων και τα χαρακτηριστικά τους. Οικογένεια, συγγενείς, Επάγγελμα, ειδικότητα. Χαρακτηρισμός του ατόμου, σύμφωνα με την κοινωνική του θέση και το είδος της δραστηριότητάς του. Ευημερία. Τομείς δραστηριοτήτων. Εκπαίδευση, επιστήμη. Τέχνη. Διακοπές και εορτές. Ταξίδια, τουρισμός. Τόπος διαμονής και εργασίας. Συγκοινωνία. Εθιμοτυπία. Έγγραφα, έντυπα μέσα.

Φύση. Γεωγραφία. Κλίμα. Ζώα και φυτά. Χαρακτηριστικά αντικειμένων.

Αφηρημένες έννοιες. Τόπος, απόσταση και προσανατολισμός στο χώρο. Χρόνος. Ποσότητα. Ποιότητα (δραστηριοτήτων και καταστάσεων). Μονάδες μέτρησης. Ερωτηματικά μόρια.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΛΗ

ΦΩΝΗΤΙΚΗ : ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ

Προσανατολισμός στους κανόνες της σύγχρονης λογοτεχνικής/επίσημης ρωσικής γλώσσας. Ουδέτερο ύφος της σύγχρονης ρωσικής επίσημης προφοράς.

Ρυθμός ομιλίας : 40-80 λέξεις/λεπτό.

Φθόγγοι και γράμματα. Φωνήεντα και σύμφωνα. Άηχα και ηχηρά, σκληρά και μαλακά σύμφωνα. Σημασία των μαλακών συμφώνων στο γραπτό. Συλλαβή, τονισμός. Μη τονισμένα φωνήεντα. Σύστημα τονισμού και κύριες περιστάσεις χρήσης του.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1500 λεξιλογικές ενότητες.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Κατανόηση της δομής της λέξης · βάση και κατάληξη της λέξης · ρίζα και πρόθεμα. Αναγνώριση των ξεχωριστών μοντέλων σχηματισμού των λέξεων ·

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ. Έμψυχα και άψυχα ουσιαστικά. Γένος και αριθμός ουσιαστικών. Πτώσεις ουσιαστικών. Σημασία και χρήση των πτώσεων.

ΕΠΙΘΕΤΟ. Πλήρης και σύντομη μορφή. Κλίση επιθέτων. Βαθμοί σύγκρισης.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. Απόλυτα και τακτικά αριθμητικά. Χρήση αριθμητικού σε συμφωνία προς το ουσιαστικό.

ΑΝΤΩΝΥΜΙΑ. Κατηγορίες αντωνυμιών. Κλίση αντωνυμιών.

ΡΗΜΑ. Απαρέμφατο του ρήματος. Μορφές ρήματος. Πρώτη και δεύτερη συζυγία. Έγκλιση (οριστική, υποτακτική, προστακτική). Χρόνοι ρήματος. Πρόσωπο και αριθμός (στον ενεστώτα και μέλλοντα), πρόσωπο και αριθμός (στο παρελθόν). Ρήματα κίνησης. Μετοχή και γερούνδιο.

ΕΠΙΡΡΗΜΑ. Μορφές και χρήση επιρρημάτων.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. Προθέσεις (και πτώσεις). Σύνδεσμοι και συνδετικές λέξεις. Μόρια και η σημασία τους.

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ.

***

Share