Τα Διπλώματα του Ινστιτούτου Πούσκιν Αναγνωρίζονται στην Ελλάδα

Τίτλοι Γλωσσομάθειας − Τρόπος Απόδειξης

Σύμφωνα με το Α.Σ.Ε.Π. τα πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή οι φορείς που αναγνωρίζονται ως δημόσιου χαρακτήρα για την απόδειξη γνώσης της Ρωσικής γλώσσας, όπου ζητείται ως προσόν διορισμού στο δημόσιο, έχουν ως εξής:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК- ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται:

Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ) ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας (βαθμολογείται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης, μόνο εφόσον απαιτείται από την οικεία προκήρυξη) αποδεικνύεται:

Για τη Ρωσική γλώσσα με πτυχίο PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). ή (με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
γ) Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την άριστη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Ν. 2740(1999) – ΦΕΚ 186 – ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ν. 3149(2003) – ΦΕΚ 141 – ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Π.Δ. 347(2003) – ΦΕΚ 315 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ.ΤΟΣ 50(2001) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ